Lojalumo kortele

Privilegija lojalumo klubas

Taisyklių paskelbimo data: 2016 10 03
Taisyklės galioja nuo: 2016 10 03

1.Bendrosios nuostatos
1.1 „PRIVILEGIJA“ lojalumo klubas – UAB „ARMITANA“ administruojamų „SALAMANDER“, „GEOX“, „HOGL“, „STEP TOP“, „ŽYGIO BATAI“, „TAMARIS“ parduotuvių tinklų klientų lojalumo (nuolaidų) programa (toliau – Lojalumo klubas), kurioje gali dalyvauti ne jaunesni nei 16 metų fiziniai asmenys.
1.2 Lojalumo klubo nariais nuo 2015 m. sausio 2 d. automatiškai tampa visi iki tol buvę „PRIVILEGIJA“, „SALAMANDER“ ir „STEP TOP“ lojalumo klubų nariai. Lojalumo klubo nariais taip pat gali tapti pirkėjai, tinkamai užpildę Lojalumo klubo anketą, ją perdavę parduotuvės darbuotojui (pardavėjui) bei sumokėję kortelės išdavimo mokestį.
1.3 Lojalumo klubo asmens duomenys yra tvarkomi klientų dalyvavimo pirkėjų lojalumo (nuolaidų) programoje užtikrinimui tiesioginės rinkodaros tikslais, kiek ji susijusi su lojalumo (nuolaidų) programa, ir klientų duomenų bazės sudarymui bei naudojimui rinkodaros projektuose.
1.4 Lojalumo klubo narys anketoje sutinka arba išreiškia nesutikimą gauti informaciją apie naujus klubo partnerius, nuolaidas, specialiai klubo nariams suteikiamas privilegijas ir akcijas. Lojalumo klubo narys turi teisę bet kada teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti siunčiamos informacijos.
2. Narystės sukūrimas ir naudojimasis ja
2.1 Pirkėjui užpildžius Lojalumo klubo anketą ir sumokėjus narystės mokestį, jam suteikiama narystė lojalumo klube ir priskiriamas nuolaidos kodas, kuriuo naudojantis jam bus taikomos nuolaidos, tačiau kortelė fiziškai neišduodama. Pirkėjui priskyrus tik jam vienam priklausantį nuolaidos kodą, nuolaidų kortelė nedelsiant aktyvuojama ir pirkėjas iš karto pagal šią kortelę gali gauti nuolaidą.
2.2 Kortelės mokestis naujam Lojalumo klubo nariui, kortelę įsigyjančiam 2015 m. sausio 2 d. ir vėliau, yra 5 €. Šis mokestis UAB „ARMITANA“ iniciatyva gali būti pakeistas prieš dešimt darbo dienų paskelbus apie šio mokesčio keitimą interneto svetainėje www.lojalumoklubas.lt. Esamam Lojalumo klubo nariui keičiant senąją Lojalumo klubo kortelę nauja, t.y. Lojalumo klubo nariui suteikiant naują nuolaidos kodą, nurodytas mokestis nemokamas.
2.3 Vienas asmuo gali turėti tik vieną narystę. Nuolaidos kodu asmuo gali dalintis su kitais asmenimis.
2.4 „SALAMANDER“, „GEOX“, „HOGL“, „STEP TOP“, „ŽYGIO BATAI“, „TAMARIS“ parduotuvėse apsipirkimo metu naudojantis naujai, t.y. 2015 m. sausio 2 d. ir vėliau įsigyta PRIVILEGIJA Lojalumo klubo kortele, yra suteikiama pastovi, fiksuota 10% nuolaida nenukainotoms (t.y. ne akcijinėms) prekėms (avalynei, rankinėms ir avalynės priežiūros priemonėms), nebent akcijos sąlygose nurodyta kita nuolaidos suma.
2.5 „SALAMANDER“, „GEOX“, „HOGL“, „STEP TOP“, „ŽYGIO BATAI“, „TAMARIS“ parduotuvėse apsipirkimo metu naudojantis anksčiau nei 2015 m. sausio 2 d. įsigyta Lojalumo klubo kortele, Lojalumo klubo nariui, kurio sukaupta nuolaida viršija 10%, nenukainotoms (t.y. ne akcijinėms) prekėms (avalynei, rankinėms ir avalynės priežiūros priemonėms) taikoma jo sukaupta nuolaida, nebent akcijos sąlygose nurodyta kita nuolaidos suma. Tuo atveju, jei Lojalumo klubo nario sukaupta nuolaida yra mažesnė nei 10%, nuo 2015 m. sausio 2 d. jo turima nuolaida nenukainotoms (t.y. ne akcijinėms) prekėms (avalynei, rankinėms ir avalynės priežiūros priemonėms) didinama iki 10 %, nebent akcijos sąlygose nurodyta kita nuolaidos suma.

3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1 Klientas informuojamas ir sutinka, kad jo asmens duomenis tvarkys UAB „ARMITANA, kuri įsipareigoja tvarkyti Lojalumo klubo nario asmens duomenis laikydamasi teisės aktų numatytų reikalavimų. UAB „Armitana“ turi teisę rinkti, kaupti, kitaip tvarkyti asmens duomenis tiek, kiek tai reikalinga Lojalumo klubo programoms įgyvendinti.
3.2 Lojalumo klubo nariui išreiškus sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais, UAB „ARMITANA“ turi teisę siųsti pranešimus Lojalumo klubo nario anketoje nurodytu elektroniniu paštu ir/ar trumposiomis SMS žinutėmis.
3.3 Lojalumo klubo nariui kreipusis į UAB „ARMITANA“ su prašymu dėl tvarkomų duomenų apie save pateikimo,ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jam ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo kreipimosi, UAB „ARMITANA“ pateikia atsakymą tokia forma, kokia buvo pateiktas prašymas. UAB „ARMITANA“ turi motyvuotai pagrįsti atsakymą vykdyti Lojalumo klubo nario prašymą įgyvendinti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytas duomenų subjekto teises.
3.4 Lojalumo klubo narys turi teisę reikalauti ištaisyti ar sunaikinti jo asmens duomenis, ar sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Lojalumo klubo nariui rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis kreipusis į duomenų tvarkytoją, pastarasis nedelsiant patikrina šio asmens duomenis ir nedelsiant ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/arba sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
3.5 UAB „ARMITANA“ nedelsiant praneša Lojalumo klubo nariui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
3.6 Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Lojalumo klubo nario tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus Lojalumo klubo nario prašymą.
3.7 Lojalumo klubo narys turi visas duomenų subjekto teises, nurodytas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, atitinkamose normose.
3.8 UAB „ARMITANA“ supažindina Lojalumo klubo narį su jo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais. Lojalumo klubo nariui pareiškus nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, UAB „ARMITANA“ nedelsiant ir nemokamai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
3.9 Lojalumo klubo narys turi teisę keisti ir/arba atnaujinti savo pateiktoje anketoje pateiktą informaciją. Lojalumo klubo nariui pateikus pranešimą apie savo duomenų atnaujinimą, UAB „ARMITANA“ privalo atnaujinti Lojalumo klubo nario duomenis ne vėliau nei per dešimt darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.
3.10 Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, UAB „ARMITANA“ gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@armitana.lt , raštu, įteikiami pasirašytinai, registruotu laišku, per kurjerį, arba faksu.
3.11 Atsakymą Lojalumo klubo nariui duomenų tvarkytojas pateikia tokia pačia forma, kuria buvo gautas Lojalumo klubo nario pranešimas arba pretenzija.
3.12 Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, UAB „ARMITANA“ juos sunaikina, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams. Asmens duomenys taip pat taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.

4. Baigiamosios nuostatos
4.1 UAB „ARMITANA“ pasilieka teisę keisti Lojalumo klubo taisykles apie taisyklių pakeitimą informavus ne vėliau kaip prieš dešimt dienų, taisyklių pakeitimus paskelbiant interneto svetainėje www.lojalumoklubas.lt arba išsiunčiant Lojalumo klubo nario nurodytu elektroninio pašto adresu.
4.3 Lojalumo klubo kortelė nėra kreditinė. Kortelė yra UAB „ARMITANA“ nuosavybė ir gali būti atšaukta bet kuriuo metu.
4.4 Informacija apie Lojalumo klubą, vykdomas akcijas, pasiūlymus ir pasikeitimus galima rasti adresu: www.lojalumoklubas.lt